بر اساس ماده يك قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ،كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند ، مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت نزد موسسات بيمه داخلي بيمه نمايند.

حوادث تحت پوشش

هر گونه تصادف يا سقوط  يا آتش سوزي يا انفجار وسايل نقليه و نيز خسارتهايي كه از محمولات آنها به  اشخاص ثالث وارد شود.

خسارتهاي مورد تامين

     الف) غرامتهاي بدني :

1-      هزينه معالجه صدمات بذني و يا جرح اشخاص ثالث ناشي از حوادث رانندگي

2-      زيانهاي نقص عضو ، از كار افتادگي دائم ( مطلق يا نسبي ) يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث

ب) خسارتهاي مالي:

زيانهاي مستقيمي كه در اثر حوادث مشمول بيمه به اموال و اشياء تحت مالكيت يا تعرف قانوني  اشخاص ثالث وارد شود .

حداكثر تعهدات در هر حادثه

1-      غرامت بدني اشخاص ثالث بر اساس  مبلغ ديه كامل قانوني و با در نظر گرفتن افزايش ديه در ماههاي حرام براي هر نفر براي هر نفر 240.000.000 ريال

2-      خسارتهاي مالي 10.000.000 ريال

3-      فوت و نقص عضو براي هر سرنشين 50.000.000 ريال

4-      هزينه پزشكي براي هر سرنشين 5.000.000 ريال

  • با توجه به اينكه ممكن است بر اساس راي دادگاه مبلغ پرداختي به زيان ديده بيش از يك ديه كامل باشد مبالغ فوق بنا به درخواست بيمه گذار قابل افزايش مي باشد.

*    تعهد شركتهاي بيمه در مورد تعداد زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه بيمه شده             نامحدود و در مورد سرنشينان آن محدود به ظرفيت مجاز وسيله نقليه مي باشد.

تخفيف عدم خسارت

در صورتي كه در مدت اعتبار بيمه نامه خسارتي اعلام نشود و موجب پرداخت خسارتي از طرف         بيمه گر نگردد، هنگام تجديد بيمه نامه ، تخفيف هاي زير اعمال مي شود:

–          براي يك سال عدم خسارت   5 درصد حق بيمه سالانه

–    براي دو سال عدم خسارت    10 درصد حق بيمه سالانه

–   براي سه سال عدم خسارت و سالهاي بعد 15 درصد حق بيمه سالانه

– تخفيف عدم خسارت براي بيمه مازاد هر سال 5 درصد است كه ظرف مدت 10 سال به 50 درصد          بالغ خواهد شد

0 0 votes
امتیاز به این محصول
0 0 votes
امتیاز به این محصول