عدم اشتغال به کار بیمه شده با سبب رسید ن به سن بازنشستگی مقرر در قانون

 

دلایل با اهمیت شدن صندوقهای بازنشستگی

 • افزایش درآمد و ثروت
 • افزایش عمر
 • جبران خدمات کارکنان ( معافیت مالیاتی )

 

انواع طرح های بازنشستگی :

 • طرح بازنشستگی با سهم تعریف شده
 • طرح بازنشستگی با مزایای مشخص
 • طرح بازنشستگی تلفیقی

 

ساختار تأمین اجتماعی درایران :

الف : نظام مشارکتی

ب : نظام حمایتی ( غیر مشارکتی )

ج : مؤسسات حمایتی و خیریه

 

نظام مشارکتی :

توسط صندوقهای مستمری و سازمان های دولتی مختلف اداره می شود . و به 5  دسته تقسیم می شود :

 • سازمان تأمین اجتماعی
 • سازمان بازنشستگی کشوری
 • صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
 • سازمان بیمه خدمات درمانی
 • انواع دیگر طرح های بازنشستگی

 

تأمین اجتماعی در دیگر کشورها

 • تأمین اجتماعی در اردن
 • تأمین اجتماعی در ایرلند

 

تأمین اجتماعی در اردن :

منابع درآمدی از محل مشارکت بیمه شده و کارفرما تآمین می شود و دولت هر گونه کسری احتمالی را از محل منابع عمومی تأمین می کند .

سهم هر کدام به شرح زیر است :

 • بیمه شده 5/5 درصد درآمد ناخالص
 • کارفرما 9 درصد از لیست دسمزد
 • میزان حق بیمه بیکاری و خویش فرما 5/14 درصد درآمد  است .

تأمین اجتماعی در ایرلند

با توجه به درآمد نرخ های متفاوتی وجود دارد . منابع درآمدی توسط سه گروه تآمین می شود :

 • درآمد هفتگی کمتر از 287 یورو ، حق بیمه تعلق نمی گیرد .
 • به درآمد هفتگی کمتر از 356 یورو ، به ازای 127 یورو حق بیمه تعلق نمی گیرد و مابقی 4 درصد تعلق می گیرد
 • به درآمد هفتگی بیش از 356 یورو ، به ازای 127 یورو 2 درصد و باقیمانده 6 درصد تعلق می گیرد .
0 0 votes
امتیاز به این محصول
0 0 votes
امتیاز به این محصول